Log directory is not writable - please CHMOD e107_plugins/log/logs to 777
Soustvarjanje
PREDSTAVITEV PROJEKTA SOUSTVARJANJE
Društvo za zdravo duhovnost

TEMELJNE TOČKE:
Projekt soustvarjanje je le delček gibanja, ki se je izoblikovalo na podlagi knjig Vladimirja Megreja. Gibanje ni ne verska, ne politična, ne kakršna koli druga organizirana skupina. K njemu lahko štejemo vsakogar, ki so ga Megrejeve knjige spodbudile k ustvarjanju bolj ali manj ekološkega posestva (naj ga že ima ali pa ga še išce). K njemu se bo gotovo štel tudi marsikdo drug, ki živi v mestnem okolju in si pa prizadeva za osveščanje ljudi o ekološki,
zdravstveni in gospodarski problematiki sodobne družbe.

Ker je gibanje v osnovi anonimno in bo takno tudi ostalo, potrebuje organ, ki bo izražal njegove potrebe in težave. To nalogo bo opravljala sekcija Soustvarjanje, ki bo delovala v okviru Društva za zdravo duhovnost.

Oblikovanje takšnega organa je postalo nuja zaradi izjemno hitrega širjenja gibanja v Sloveniji. Veliko družin in posameznikov želi vzpostaviti rodovno posestvo ali se pridružiti ekološki vasi, mnogi pa so že zaceli uporabljati določene nasvete iz Megrejevih knjig na svojih posestvih. Vsi želijo pridobivati in izmenjavati praktična znanja o mnogih področjih:
izboljšanju odnosov v družini in širše, bolj naravni vzgoji otrok, biodinamičnem
obdelovanju zemlje, skrbi za dobro vodo, želijo izvedeti, kje lahko kupijo dobra semena in sadike, kaj se dogaja v Rusiji in drugod, kdo podobno misleč živi v njihovi okolici, kako najlaže priti do svoje zemlje itn.
Soustvarjanje bo center z vsemi temi podatki. Javnosti jih bo posredovalo preko različnih izobraževalnih programov in publikacij. Dolgoročno si bo
prizadevalo pritegniti pozornost oblasti in pridobiti njihovo podporo.

V Sloveniji se je gibanje začelo razvijati leta 2002, ko je izšla prva knjiga iz zbirke Anastazija. V treh letih je knjige prebralo več deset tisoč Slovencev. Mnogih od njih se je zamisel o rodovnih posestvih močno dotaknila, zato si resno želijo zaživeti na hektarju zemlje in tam graditi ekološki koticek zase in za svojo družino.

V čem se zamisel razlikuje od dosedanjih zamisli o komunah, vaseh in podobnih skupnostih?

Zamisel o rodovnih posestvih je prva v sodobni zgodovini dosegla širše priznanje ljudstva. Ogrela je srca ljudi vseh slojev, vseh stopenj izobrazbe, ne glede na njihov družbeni položaj in premoženjsko stanje. Ideja konkretno udejanja geslo "razmišljaj globalno, deluj lokalno", zato zajema kratkoročne in dolgoročne rešitve za prakticno vse pereče probleme današnje družbe, obljublja namreč:

* znatno izboljšanje ekoloških pokazateljev
* odpravljanje negativnih demografskih dejavnikov
* ohranjanje in obnavljanje naravnih virov (plodne prsti, pitne vode, lesnih virov...)
* ohranjanje intelektualcev na domačih tleh
* krepitev zdrave nacionalne zavesti
* oskrbo državljanov z izjemno kakovostnimi zdravimi živili
* zmanjšanje odtoka domačega kapitala
* zmanjšanje korupcije, tatvin in nasilja


Ideja za uresničevanje ne potrebuje zapletene infrastrukture, saj jo ljudje udejanjajo sami na podlagi tega, kar so prebrali v knjigah. Programi sekcije Soustvarjanje bodo samo podpora vsemu, kar se že dogaja. Brez dvoma izjemno dobrodejen proces vračanja k naravi lahko podprejo obstoječe državne strukture z ukrepi, s katerimi razpolagajo. Vse, kar je potrebno, je, da oblast sprevidi, kako dragocena je dejavnost državljanov, ki si prizadevajo za izgradnjo harmoničnega naravnega okolja zase in svoje bližnje. Poudariti je treba, da ljudje ne želijo graditi rajskega okolja na nekih rajskih otokih, temveč doma, v Sloveniji. S tem bodo po vsestranskih merilih izboljšali kakovost življenja v ožji in širši družbi. Čas bo gotovo pokazal, da deluje gibanje v največjem interesu posameznikov in skupnosti.

Zamisel se je tako dobro prijela ravno zato, ker ljudje čutijo, da je izvedljiva, kar se v praksi prepričljivo potrdi. Druge skupine in društva si prizadevajo predvsem z informativno dejavnostjo, svetovanjem, delavnicami, političnim udejstvovanjem ipd. reševati ekološke, zdravstvene, socialne in druge probleme, pri gibanju, ki so ga sprožile knjige Vladimirja Megreja, pa se vsi problemi rešujejo samodejno, ko ljudje ustvarjajo t. i. prostranstvo ljubezni na svojem hektarju zemljišča. Kako je to možno, je opisano v Megrejevih knjigah, praktični primeri pa so že tisoče in tisoče rodovnih posestev po vsej Rusiji, Evropi, od nedavnega tudi v ZDA in drugod. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo dosedanja prizadevanja na lokalni in državni ravni postala mednarodna.


PODROČJA DELOVANJA:

1. Uradno zastopanje gibanja, povezanega s knjigami Vladimirja Megreja, v Sloveniji.
2. Povezovanje in informiranje zainteresirane javnosti, medijev ter vladnih in nevladnih institucij.
3. Vodenje baze naslovov, knjig, člankov in drugih podatkov.
4. Razvoj ekološke vasi kot modelne skupnosti v naravnem okolju živečih ljudi.
5. Evidentiranje in spremljanje razvoja rodovnih posestev v Sloveniji.
6. Registracija in vodenje Slovenske rodovne šole, alternativne izobraževalne institucije po vzoru šole Mihaila Ščetinina.
7. Izdajanje glasila Soustvarjanje.
8. Prirejanje rednih srečanj, predavanj, delavnic in drugih izobraževalnih programov v krajih po Sloveniji.
9. Organizacija izletov, prireditev, gostovanj.


IZVEDBA DEJAVNOSTI:

1. Organizirali bomo sekcije v večjih in manjših krajih, da bodo lahko člani izmenjevali podatke, se izobraževali in dobivali navdih za svoje dejavnosti.
2. Spremljali bomo tekoče razpise in natečaje ter se prijavljali s posameznimi programi (revija, vas, šola, sklopi predavanj...)
3. Sestavili bomo uradno predstavitev projekta in vzpostavili dialog s predstavniki ministrstev in drugih uradnih institucij.
4. Na spletnih straneh bomo nudili širok spekter podatkov, povezav, forumov, člankov, obvestil …
5. Poleg prispevkov, ki jih bomo pripravljali za revijo Soustvarjanje, bomo prispevke objavljali tudi v drugih revijah in časopisih, poljudnih in strokovnih. Nastopali bomo na televiziji in radiu.
6. K sodelovanju bomo povabili strokovnjake s posameznih področij.
7. Ustanovili bomo ekološko vas, po možnosti ob podpori oblasti, če ne pa neodvisno od nje.


ZAČETNI CILJI:

1. Oceniti trenutno razsežnost gibanja in kasneje spremljati njegov nadaljnji razvoj.
2. Pridobiti priznanje vrednosti projekta pri uradnih vladnih in nevladnih institucijah.
3. Čim bolj aktivno in jasno predstavljati idejo o rodovnih posestvih v medijih, javnosti in društvih.
4. Pripraviti projekt vzorčne ekološke vasi, ki bo primeren za izvedbo v našem okolju.
5. Pripraviti program za Slovensko rodovno šolo in ga tako zastaviti, da bo ustrezal zakonodaji, tako da bo šolo možno uradno registrirati.


FINANCIRANJE:

1. Javni razpisi (domači, evropski ipd.)
2. Druga državna sredstva
3. Sponzorska sredstva
4. Članstvo


DOSEDANJI SKLEPI:

1. Pripravili bomo seznam: KDO KAJ NUDI ALI POTREBUJE.Nanj se bodo vpisovali vsi zainteresirani, zraven bodo navedli svojo uslugo ali izdelek, ki ga bodo lahko podarili ali prodali. Primer: pečem kruh iz svežih ekološko pridelanih sestavin po zelo ugodni ceni, lesene posode za sajenje semen, doma pridelan paradižnik, doma vzgojeni in pobrani cedrovi storži itd. Spodbujali bomo blagovno izmenjavo in osebno povezovanje.
2. Organizirali bomo darilni klub, preko katerega boste lahko člani dobili knjige iz zbirke Anastazija po izredno ugodnih cenah. Vili Kolar, direktor založbe Kalki, je potrdil, da bi lahko za večje nakupe dobili 30-60 % popusta (posebej pri knjigah z manjšimi napakami). Knjige so namreč še vedno najpomembnejši medij, ki seže ljudem do srca in jih spodbudi k pozitivnim spremembam. Namen tega programa je spodbuditi člane darilnega kluba, da sorodnikom, znancem, prijateljem in drugim ob posebnih priložnostih podarjajo tisto, kar bi lahko v njihovo življenje prineslo nadvse pomembno izkušnjo Megrejeve knjige.
3. Na rednih srečanjih bomo negovali duha dajanja, kot nadomestek za duha jemanja, ki preveva današnjo družbo. Na srecanja bomo poskušali priti z željo dajati vsaj kakšno misel ali simbolično darilo.
4. Bojan Brumen je omenil, da že resno dela na ustanovitvi alternativnega vrtca v Mariboru. Sodeloval je že pri Valdorfskem vrtcu in ima precej izkušenj s tem. Pripravljen bi bil pomagati pri rodovni šoli (oz. vrtcu).
5. Borut Jelen je ponudil pomoč pri komunikaciji z biološkimi kmetovalci glede nabave bolj kakovostne hrane in drugega sodelovanje z ekološkimi kmetovalci, ki imajo že dobro razvito mrežo.
6. Zelo pomembna zadeva se je vsem zdela eko-vasica sestavljena iz rodovnih posestev. To je velik projekt, zato se ga moramo lotiti premišljeno in usklajeno. Dobro bi bilo priti do vladne podpore, tako politične kot finančne, zato bi se bilo pomembno lotiti oblikovanja uradne predstavitve projekta, ki bi ga predložili oblasti.
7. Gibanje ne bo imelo togo definirane pripadnosti. Prav tako ne bomo uporabljali nazivov s konotacijami na sekto oz. kult (npr. Anastazijci).
8. Po raznih zvezah bomo z Megrejevimi knjigami poskusili doseči člane parlamenta in druge vplivne osebnosti, da bi sploh lahko dobili uvid v novo idejo o drugačni družbeni ureditvi in bi lahko pretehtali njeno vrednost.
9. Pripravili bomo zagonski elaborat projekta, kjer bodo vidni nameni, cilji, sredstva, taktika izvedbe, stroškovni plan, časovni plan in priložene skice podob posestev.
10. Dinamično in zanimivo bomo promovirali projekt. Med predlogi je bila izvedba dogodka v naravi, na katerem bi ob stojnicah in domači živi glasbi predstavljali zamisel o Soustvarjanju širši javnosti. Pri tem bomo pazili, da zadev ne bi zastavljali preveč ideološko. Bolj privlačno je delovanje, dogajanje s takoj razvidnimi rezultati. Povabili bomo medije, zlasti TV.
11. Za popolnejši vpogled v cilje projekta bomo organizirali oglede poučnih, zanimivih lokacij in predavanja. Med pomembnimi kraji je, na primer, posestvo Seppa Holzerja.
12. Povezovali bomo ljudi, ki že delujejo na posestvih, podobnih rodovnim posestvom, o katerih govori Anastazija. Povzeli bomo njihova sporočila in ideje, jih obiskali in prisluhnili njihovim izkušnjam.
13. Javnost in vsa sorodna društva bomo obvestili o projektu in njegovih ciljih, ter jih pritegnili k sodelovanju.
14. Začeli bomo izdajati revijo (oz. glasilo) Soustvarjanje (naslov se bo morda še spremenil, še sprejemamo predloge). V reviji bomo zbirali ažurne informacije, novosti, oglase o prodaji posestev, izoblikovali bomo predlog statuta vasi, prikazane bodo podobe, ki jih bodo skicirali in narisali bralci, objavljene bodo pesmi navdahnjenih ustvarjalcev dobre prihodnosti, razpored aktualnih predavanj, članki priznanih vrtnarjev in opisi sedanjih posestev, ki že obstajajo v Sloveniji in tujini.
15. Pri oblikovanju statuta rodovnega naselja se bomo zgledovali po vzorčnem statutu iz osmega dela zbirke Anastazija.
16. V kratkem bomo sklicali občni zbor Društva za zdravo duhovnost. Predlog za predsednika društva je, da to ostane Nara Petrovič, potrebno pa je zbrati še predloge za tajnika in blagajnika ter jih na občnem zboru tudi izvoliti.
17. Pripravili bomo seznam vseh, ki želijo aktivneje sodelovati pri projektu in se udeleževati "operativnih" sestankov. Tako bi radi oblikovali nekakšno jedro projektnega tima, ki bo zadolžen za izpeljavo praktičnih zadev.